Finansējuma pieteikums
Informācija par klientu
Klienta nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs
Apliecinu, ka uzņēmuma patiesā labuma guvēji un/vai amatpersonas ir/nav politiski nozīmīgas personas: Nav
Saimnieciskā darbība
Esošās kredītsaistības (lūdzu, norādīt visus kreditorus un galvojumus, kuru summa pārsniedz 10 tūkst. EUR)
Kreditors, saistību veids Atlikusī summa, valūta Līguma beigu termiņš
Vai ir bijuši pārkāpumi un/vai maksājumu kavējumi, kas reģistrēti kādā publiskā reģistrā?
Pieprasītais finansējums
Apstiprinu, ka šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga. Esmu informēts, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu aizdevuma (kredīta) saņemšanai iestājas atbildība likumā noteiktajā kārtībā. Parakstot šo pieteikumu, aizņēmējs piekrīt tam, ka SIA “AgroCredit Latvia” nodod un saņem informāciju no citām darījumā iesaistītajām personām par aizņēmēja saistībām, maksāšanas vēsturi un cita veida datus, kas saistīti ar kredītriska izvērtēšanu.
Apstiprinu, ka aizdevuma ietvaros saņemtais finansējums tiks atmaksāts vienīgi no aizņēmēja saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Gadījumā, ja SIA “AgroCredit Latvia” izsniegtais finansējums tiks atmaksāts izmantojot citus papildu finansēšanas avotus (piemēram, kredītiestāžu vai trešo personu izsniegtus aizdevumus u.c.), apņemos nekavējoties informēt SIA “AgroCredit Latvia” rakstveidā par papildu finansējuma avota piesaisti un pēc SIA “AgroCredit Latvia” pieprasījuma izsniegt visu manā rīcībā esošo, ar papildu finansējuma piesaisti saistīto, informāciju (t.sk. darījuma pamatojošo dokumentāciju).
Apstiprinu, ka SIA “AgroCredit Latvia” nekavējoties tiks informēta rakstveidā par jebkāda veida izmaiņām šajā pieteikumā norādītajā informācijā.